Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden horen bij de begeleidingsovereenkomst tussen de Zonnehoeve en de deelnemer.

1.     Indien de deelnemer na het eerste aanmeldingsgesprek tot een start datum is gekomen, is er sprake van een begeleidingsovereenkomst.

2.     De begeleidingsovereenkomst is tweeledig;

a. De Zonnehoeve en de deelnemer gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding hulpverlener en cliënt.

b. De begeleiding heeft betrekking op de door de deelnemer aangedragen hulpvraag en/of begeleidingsdoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of nader gespecificeerd.

3.     De Zonnehoeve hanteert voor de deelnemer een proefperiode van 8 weken. Daarin wordt door beide partijen gekeken of de deelnemer op zijn plek zit en of de deelnemer past binnen de huidige deelnemers/groep. Na 8 weken wordt dit geëvalueerd.

4.     De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a.    De Zonnehoeve en de deelnemer bepalen in gezamenlijk overleg dat het in het belang van de deelnemer is te stoppen bij de Zonnehoeve;

b.    De deelnemer geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij wil stoppen bij de Zonnehoeve. Hierop volgt een gesprek;

c.     De Zonnehoeve geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen begeleiding meer te kunnen bieden aan de deelnemer. Hierop volgt een gesprek:

d.    De deelnemer houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit het begeleidingsplan of aan afspraken die gedurende de begeleiding zijn gemaakt tussen de deelnemer en de Zonnehoeve;

e.     Als de Zonnehoeve van mening is in verband met de problematiek van de deelnemer en de competentie van de Zonnehoeve, de laatste niet bekwaam is de deelnemer te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra indicaties. *

f.         De Zonnehoeve kan geen rol spelen in medicatiegebruik van een deelnemer.

g.    De deelnemer maximaal tweemaal van het terrein is weggelopen zonder daar toestemming van de begeleiding voor te hebben gekregen.

h.     De deelnemer na een waarschuwing wederom een zelfde fout maakt die buiten het moraal van de Zonnehoeve valt. Hierbij valt onder andere te denken aan fysiek geweld, grensoverschrijdend seksueel gedrag en pestgedrag.

* Contra indicaties zijn deelnemers die onder begeleiding staan van de reclassering; deelnemers die een ernstige verslaving hebben; deelnemers met ernstige psychiatrische problematiek.

5.     (Bijna) incidenten/calamiteiten worden geregistreerd en gemeld bij de IGJ en CBZ.

6.     De Zonnehoeve is bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur op de maandag t/m de donderdag. Wel kan er een whatsapp bericht gestuurd worden om informatie door te geven over bv afmelding of andere start/vertrek tijd. Er is geen crisisbegeleiding aanwezig op de Zonnehoeve buiten de genoemde uren.

7.     De Zonnehoeve houdt een dossier bij van begeleidingsontwikkeling, de doelen en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Er is een privacy reglement.

8.     De Zonnehoeve houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht en de geldende privacy reglementen. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. Bij aanvang van de begeleiding wordt er een toestemmingformulier gevraagd te ondertekenen door de deelnemer.

9.     De deelnemer gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de Zonnehoeve.

a.    Er wordt tijdens de werkzaamheden niet gerookt, geen drugs gebruikt of onder invloed zijn van drugs, er wordt geen alcohol gedronken of de deelnemer is onder invloed van alcohol. Roken mag in de pauze op een daarvoor aangewezen plek.

b.    De kosten van vernieling van eigendommen van de Zonnehoeve, de huurders van de pensionstalling, de huurder van het woonhuis op het erf en de eigenaar, door de deelnemer, zullen op de deelnemer worden verhaald. Tevens volgt er een gesprek.

c.     Van iedere vorm van mishandeling/agressie van de begeleiders van de Zonnehoeve, de deelnemers of andere aanwezigen op het terrein door de deelnemer is verboden. Dit geldt ook voor seksuele (ongewenste) intimiteiten. Deze worden geregistreerd en gemeld bij de IGJ.

d.    De deelnemers zijn welkom in de gezamenlijke ruimte van de Zonnehoeve, op het erf, in de (moes) tuin van de Zonnehoeve, in het melkhok waar ook het toilet zich bevindt. Alleen met toestemming van de Zonnehoeve mogen zij de stallen van de pensionstalling betreden, de paarden benaderen en zich in de paardenweides begeven.

e.     De deelnemers zijn niet welkom op het privé terrein van de eigenaar, op het privé terrein van de huurder van de woning op het terrein en in overige schuren van de eigenaar.

f.      De deelnemers zijn verplicht veiligheidsschoeisel te dragen.

g.    Deelnemers mogen alleen na toestemming van de begeleiders van de Zonnehoeve gebruik maken van de aanwezige machines. Hier worden tevens individuele afspraken over gemaakt.

h.     Foto’s van andere deelnemers worden door een deelnemer niet gemaakt zonder toestemming. De foto’s mogen niet worden gedeeld op de sociale media van de deelnemer.

10.  De Zonnehoeve is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat deelnemer voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

11.   De Zonnehoeve kan geen rol spelen in het medicatiegebruik van een deelnemer.

12.  De begeleider van de Zonnehoeve mag geen ‘ontucht’ plegen met zijn of haar deelnemer (art. 249 van de zedelijkheidswetgeving) en geen seksuele relatie met de cliënt kan aangaan, ook niet wanneer het initiatief van de deelnemer komt.

13.  De Zonnehoeve is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de eigendommen van deelnemer door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Priesnitzlaan 8 te Laag Soeren (Stal van Binsbergen) of een alternatieve locatie waar er gewerkt is, noch voor andere schade ontstaan door betreden van en het uitvoeren van werkzaamheden in de gezamenlijke ruimte, de (moes)tuin, het melkhok, het gebruikmaken van het toilet en het werken met/verzorgen van de dieren. Er is een kluisje met slot beschikbaar om waardevolle spullen van de deelnemer in op te bergen.

14.  De Zonnehoeve heeft een klachtenregeling bij Federatie Landbouw en zorg (FLZ). Elke deelnemer krijgt hierover een informatiebrief. Er is ook informatie te vinden op www.zorgboeren.nl. en www.dagbesteding-de-zonnehoeve.nl.